Imam Mohammed Al-Mahdi (a)

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Naam: Muhammad.

Bijnaam: Abul Qâsim.

Titel: Al-Mahdi, al-Qâ’im, al-Hujja, Sâhib al-Amr.

Vader:Hasan bin ‘Ali.

Moeder: Narjis (ook bekend Susan, Sayqal).

Geboorte: 15th Sha‘bân 255 AH in Samarra, Iraq. Leeft in Occultatie & zal       verschijnen voor het einde der tijden.

De politieke omstandigheden tijdens de geboorte van Imam al-Mahdi (a)

Historici melden dat de Abbaside regeerders Imam Hassan Al-Askari (a) ondraaglijke vervolgingen liet ondergaan. Ook wordt er gepraat over de veiligheid en de chaotische economische, politieke en morele situaties. Bovendien is er ook geschreven over de intense angst van de autoriteit van de Imams van de familie van de Profeet(s).

Tijdens de chaotische periode bij de geboorte van Muhammad al-Mahdi(a) werd de Abbaside khalief Mu’taz vermoord in de maand van Rajab, in het jaar 255 AH. Hij werd 18 dagen voordat de Imam was geboren, vermoord. Toen werd Muhtadi (zijn zoon) op dezelfde dag de khalief. Volgens de overleveringen, werd Imam Al-Mahdi(a) geboren in de tijd van Muhtadi, wiens regering een jaar duurde. Toen vond er een dispuut plaats tussen hem en de Turken die hem aanvielen en vermoordden in de maand Rajab, in het jaar 256 AH. Na hem nam Mu’tamid het khalifaat over. Tijdens deze periode werden de Alawis(volgers van Imam Ali(a)) meerdere keren vervolgd.  Intussen vonden er verschillende opstanden plaats. Abu Faraj Esfahani meldde de namen van de volgers van Imam Ali(a)(Talibiyyin) die warden vermoord, gevangen genomen of stierven door martelingen in de gevangenissen van de Abbasiden.

Yaqoobi, een historicus, meldde ook andere vormen van de Abbaside marteling en terrorisme en hoe deze onderdrukking erger was dan in andere landen. Sheikh Mufid praatte over de staat van angst en vervolgingen van de familie van Imam Ali(a). Hij gaf aan dat de Abbaside khalief wist van de Imamaat. Dit dwong Imam Hassan al-Askari (a) zijn zoon te verbergen en zijn geboorte geheim te houden. Sheikh Mufid leefde tijdens de periode 338-413 AH. Deze periode was dichtbij de tijd van de kleine occultatie, dat eindigde in het jaar 329 AH.

De houding na de dood van Imam al-Hassan al-Askari (a)

Imam Hassan al-Askari(a) overleed in het jaar 260 AH. Zijn sterfte schokte zijn volgers, en hun houdingen werden nu onenig. Verbijstering overheerste er bij de shiieten, dus, ze vroegen elkaar: ‘’Heeft Imam Hassan al-Askari (a) een zoon nagelaten om zijn Imamaat over te nemen? Of is de Imamaat gestopt na hem. De antwoorden waren verschillend en er ontstonden menig sekten. Uiteindelijk besloten de shiieten te vertellen dat Imam al-Mahdi Muhammad Al-Askari’s zoon is. Hij was geboren in Samarra vijf jaar voordat zijn vader was gestorven en het was Allah’s wil om zijn verschijning uit te stellen om de aarde te vullen met rechtvaardigheid als het gevuld is met oppressie en tirannie.

Geboorte en vroege leven

Imam al Mahdi(a) werd geboren op de 15de van de maand Shaban 255 AH in Samarra. Zijn moeder was Narjis, de vrouw van de elfde Imam. Narjis’s afstamming gaat terug naar Sha’mun, een van de volgers van Profeet Isa (a). Ze werd erg gerespecteerd door Hakima, de zus van Imam Naqi(a) en leidster van de Hashimite vrouwen.

Omdat de verslagen over de geanticipeerde geboorte van Mahdi, de Messias die een einde aan onrechtvaardigheid en tirannie zal brengen, wijd verspreid was, hielden de Abbasiden de familie van de Profeet(s) nauw in de gaten. De situatie was niet zoals de dagen voor de geboorte van Profeet Musa(a) toen de Pharao het bevel gaf de mannelijke kinderen van de Israëliërs te vermoorden. Net zoals dat de geboorte van Musa (a) werd verborgen door Allah’s wil, werd Imam al Mahdi’s(a) geboorte ook verborgen. Vijf jaar leefde Imam al Mahdi(a) onder de liefdevolle zorg van zijn vader. Hij werd alleen gezien door een paar familie leden en een paar geselecteerde metgezellen van zijn vader. Dit werd allemaal gedaan om hem te beschermen voor de Abbasiden. Degene die de Imam gezien hadden worden hieronder vermeld:

1. Lady Hakima, tante van Imam Hasan al-‘Askari (a.s.).

2. Nasîm, de bediende van Imam al-‘Askari.

3. Muhammad bin ‘Uthmân al-‘Amri.

4. Husayn bin al-Hasan al-‘Alawi.

5. Ja‘far bin Muhammad bin Mâlik and zijn groep.

6. Ahmad bin Ishâq.

Hier zullen we alleen 1 gebeurtenis vertellen waarin Ahmad bin Ishaq Imam al Mahdi (a) zag. Ahmad een vooraanstaand shia in die tijd, bezocht Imam Askari (a) een keer en wilde hem vragen over zijn opvolger. Voordat Ahmad zijn vraag kon stellen, zei de Imam’’ O Ahmad vanaf de dag dat Hij Adam heeft geschapen, heeft Allah niet de aarde achtergelaten zonder een vertegenwoordiger(hujjat), noch zal Hij het laten zonder een vertegenwoordiger tot De dag Des Oordels. Het is door de Hujjat  dat Allah de mensen niet bestraft, en het laat regenen en de zegeningen van de aarde voortbrengt.

Ahmad: “ O zoon van de Profeet! Wie is de opvolger en de Imam na jou?

Imam Hasan Askari(a) ging meteen het huis binnen en kwam terug met een drie jaar oud kindje in zijn handen en zei, ’’O Ahmad bin Ishaq, als je niet honorabel in het zicht van Allah (swt) en zijn vertegenwoordigers was, zou ik  je niet mijn zoon hebben laten zien. Zijn naam en bijnaam is dezelfde als die van de Profeet (s), hij is degene die de aarde met rechtvaardigheid en gelijkheid zal vullen als het gevuld is met onrechtvaardigheid en tirannie.

O Ahmad, zijn voorbeeld is dat van Khizr en Dhul Qarnain( waarvan de moslims nog steeds geloven dat ze leven), hij zal in occultatie gaan op zo een manier dat niemand gered zal worden behalve degene die worden gezegend door Allah met het geloof in zijn Imamaat.

De Imamaat & Ghaybat

Na de martelaarschap van Imam Hasan Al-Askari (a) in 260 AH, begon de Imamaat van Imam al Mahdi(a). Zijn Imamaat is verdeeld in 2 gedeelten: 1. De eerste 69 jaar dat bekend staat als de periode van “al-Ghaybatu ’s-Sughra — de kleinere occultatie”. 2. De periode na 329 AH dat bekend staat als “al-Ghaybatu ’l-Kubra — De Grote Occultatie”. De Imamaat van Imam Mahdi (a) begon met Occultatie(ghaybat)  en  heeft zich voortgezet tot aan vandaag. Maar, gedurende de eerste 69 jaren, konden de Shias in contact komen alleen via zijn speciaal gekozen mensen, terwijl na 329 AH, zulke mensen niet werden aangewezen. Om het verschil in intensiteit van de occultatie uit te leggen, wordt gebruik gemaakt van de termen “mineur, mindere, sughra or qasira,” terwijl de tweede periode wordt aangeduid als “majeur, groter, kubra or tawila.”. Als de occultatie meteen zijn grotere vorm had aangenomen, zou de Shia gemeenschap zich niet gemakkelijk aan de situatie kunnen aanpassen. Er zou grote chaos en verwarring zijn. De geleidelijke intensificatie in de occultatie liet de shi’ieten wennen aan het idee van het niet direct in contact komen met de Imam.

Gedurende de Ghaibat Sughra had Imam Mahdi (a) vier speciale mensen gekozen , een na de ander, als een link tussen hem en de Shias. Tuurlijk, waren er andere mensen, maar met gelimiteerde rechtspraak en gelimiteerde plichten. De vier speciale mensen waren als volgt:

1.‘Uthmân bin Sa‘îd al-‘Amri, bekend als Abu Amr.

2. Muhammad bin ‘Uthmân bin Sa‘îd, bekend als Abu Ja‘far.

3. Husayn bin Rawh an-Nawbakhti, bekend als Abul Qâsim.

4. ‘Ali bin Muhammad Samary, bekend als Abul Hasan.

Uthmân bin Sa‘id was ook een vooraanstaande metgezel en agent van Imam Naqi(a) en Imam Askari(a). Hij woonde in Samarra . Om zijn link en werk met Imam Hasan al-Askari te verbergen van mensen die de regering informeerden, veranderde Uthman bin Said zijn beroep. Hij werd een verkoper en verkocht olie op een kar. Toen de surveillance van de regering op het huis van de Imam het onmogelijk maakte voor de Shias om hem vrij te bezoeken, zette Uthman de brieven en religieuze geld van de Shias in de olie houders en bracht ze naar het huis van de Imam.

Nadat Uthmân bin Sa‘id was overleden verzond de Imam een brief en gaf aan dat Muhammad bin ‘Uthmân de taak van zijn vader zou overnemen als agent.

Abdullah bin Jafar vroeg een keer aan Muhammad bin Uthman, ‘’Heb je de meester der zaken (Sahib al-Amr) gezien?’’ Hij antwoordde, ja, mijn laatste ontmoeting met hem was bij het Heilige huis van God(Ka’ba) waar ik hem hoorde bidden, ’O Allah! Vervul voor mij wat je mij hebt beloofd’’

Muhammad bin ‘Uthmân zei ook dat Imam Mahdi (a) aanwezig is elk jaar bij de hajj ceremonies; hij ziet de mensen en herkent hen, zij zien hem ook, maar herkennen hem niet.  Husayn bin Rawh was de derde speciale agent van de Imam. Hij werd erg gerespecteerd door alle moslims, hij werkte nauw met Uthmân bin Sa‘îd. Een paar dagen voor zijn dood, introduceerde Muhammad bin Uthmân Husayn bin Rawh aan de ouderen in de Shia gemeenschap als de volgende speciale agent van de Imam .

Er werd verteld over Husayn bin Rawh dat hij zo was dat als de Imam onder zijn jurk verstopt was, hij zijn jurk niet omhoog zou doen ook al zou hij in stukjes gesneden worden door scherpe messen.

Hussayn bin Rawh diende de Imam 21 jaar totdat hij stierf in 326 AH. In Baghdad werd Ali bin Muhammad as-Samary de vierde agent van de Imam. Zijn tijd als agent was relatief kort. Hij stierf in 329 AH. Voordat hij stierf, als enkele vooraanstaande Shias hem vroegen over de volgende vertegenwoordiging, antwoordde hij,’’ mij is niet verteld om iemand aan te wijzen’’. Zes dagen voordat hij stierf, kreeg hij de volgende brief van Imam Mahdi (a):’’ O Ali bin Muhammad as-Samary moge Allah jou broeders belonen om hun verdriet om jou. Je zal deze wereld verlaten na 6 dagen. Maak al je zaken af en wijs niemand aan als je opvolger. De grote occultatie is begonnen. Ik zal niet verschijnen, totdat Allah de Almachtige me het bevel geeft en dat zal zijn na een lange tijd, nadat de harten verhard zijn geworden en de wereld gevuld is met onrechtvaardigheid.  Spoedig, zullen er mensen zijn die claimen mij gezien te hebben( en claimen dat ze mij vertegenwoordigen). Let op dat een ieder die zulke uitspraken doet voor de verschijning van Sufyani en de Sayha een leugenaar is. En er is geen macht en vermogen behalve met Allah.

The Ghaybat Kubra

Anders dan de Ghaybat Sughra waarin de Shias konden communiceren via de speciale agenten, in de Ghaybat Kubra, is er geen agent. Imam Mahdi (a) zal verschijnen uit de occultatie als Allah dat toelaat om op aarde zijn koninkrijk te stichten en onrechtvaardigheid en tirannie voor altijd te elimineren. Tijdens de Ghaybat Kubra , moeten shi’ieten die niet de bekwaamheid hebben om wetten uit de Qu’ran en de sunna van de onfeilbaren te halen, de leiding volgen van degene die wel die bekwaamheid hebben.

Verschijning van al-Mahdi (a)

Zoals al is verteld wacht Imam al-Mahdi (a) zelf op Allah’s toestemming om te verschijnen. Dit betekent dat niemand de tijd van zijn verschijning weet. Er zijn vele overleveringen die de tekenen  van de verschijning van Imam Mahdi (a) beschrijven, zoals de volgende:

1. Onrechtvaardigheid, tirannie, en zondige handelingen zullen gewoon worden over de hele wereld. Er zal veel chaos en oorlog zijn. Er zal een afwezigheid zijn van vrede en veiligheid.

2. Verschijning van Sufyani, een tiran die corruptie en chaos zal verspreiden op aarde. Sufyani is beschreven als een Syriër en een afstammeling van Yazid bin Mu‘âwiyah.

3. Een hemels geluid zal gehoord worden over de hele wereld, dat Imam al Mahdi (a) zal introduceren aan alle mensen

Imam Mahdi (a) zal verschijnen op Allah’s bevel in de Heilige Moskee in Mecca en zal zijn missie daar starten. Driehonderd en dertien mensen zullen hun steun aan heb betuigen en dan zal hij naar Medina vertrekken. Vanaf Medina zal hij verder gaan naar Kufa, Iraq. Na dat zal Profeet Isa afdalen in Damascus en zich aansluiten bij de Imam. Zijn hoofdkwartier zal in Kufa zijn en vanaf daar zal hij de wereld regeren. Tijdens zijn regeerperiode, zullen de zegeningen van Allah overvloedig zijn, zal er geen armoede zijn en vrede en veiligheid zal alledaags zijn.

De lengte van Imam Mahdi’s leven

We geloven dat het verlengen van een mensenleven  niet onmogelijk is, omdat er expliciet in de quran staat:

“’We hebben Nuh gezonden naar zijn mensen, terwijl hij 950 jaar tussen hen leefde . " (29; 14)

De wonderen van de profeten, het koel zijn van het vuur voor Ibrahim(a), het veranderen in een slang van de staf van Profeet Musa (a), het brengen tot leven van de doden via Profeet Isa (a) etc., gaan allemaal tegen de normale gang van zaken, maar God bracht een andere order in bestaan door zijn eigen macht en wonderen gebeurden: Alle Moslims, Joden en Christenen geloven in wonderen. Net zo is er bij de lengte van het leven van Imam Mahdi (a) geen plek voor bezwaar. Iemand die gelooft in de macht van God  en de wonderen van de profeten kan geen enkel bezwaar tonen voor de lengte van het leven van de Imam.

Bron: http://www.imamreza.net/eng/imamreza.php?id=5240

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.