De Strijd van Ahzab (Ghandaq), 9 shawaal 5 A.H.

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De Joden van Qaynqaa uit Madina werden uit Madina verdreven vanwege hun vele problemen, daardoor werd hun zusterstam Bani Nuzayr zeer boos. Ze werden aartsvijanden van de Islam en wachtten op een kans om de Moslims kwaad te doen.

Op een dag ging de Profeet Mohammed (s) samen met enkele metgezellen naar het fort van Bani Nuzayr. Terwijl hij buiten het fort wachtte verzonden de Joden een man die van binnen uit zou klimmen om vervolgens hem te doden door een reusachtige rots op zijn hoofd te werpen. De heilige Profeet (s) kwam op tijd te weten van deze verraderlijke plan en verliet onmiddellijk de plek. Aangezien Bani Nuzayr het verdrag hadden gebroken dat ze hadden ondertekend, gaf de Profeet (s) hen 10 dagen de tijd om Madina te verlaten. Na wat weerstand, verlieten zij Madina, met vernietigende huizen zodat de Moslims er niet in konden wonen. Ze werden toegestaan om alle bezittingen dat ze konden dragen mee te nemen, behalve wapens voor oorlog. Sommigen van hen gingen naar Syrië en anderen gingen naar de Joden van Khayber.

Bij aankomst in Khaybar was Bani Nuzayr vastbesloten wraak te nemen op de Moslims. Ze namen contact met Quraish in Mekka. 20 leiders van de Joden en 50 van Quraish ondertekenden een overeenkomst in de heilige Ka'aba, dat zo lang als ze leefden ze de Heilige Profeet (s) zouden bestrijden. Daarna contacteerden de Joden en Quraish hun bondgenoten en stuurden agenten naar een aantal stammen voor hulp. Op deze wijze verzamelden 10.000 militairen. Ze marcheerden naar Madina onder het bevel van Abu Sufyan.

Toen het nieuws van deze voorbereidingen Madina bereikte, raadpleegde de Heilige Profeet (s) zijn metgezellen. Salman Farsi adviseerde om een diepe en brede sloot te graven aan de onbeschermde zijde van Medina. Dit plan werd goedgekeurd en de Moslims werden verdeeld in partijen van 10, en aan elk partij werd 10 yards gewezen om te graven.

De Heilige Profeet (s) nam zelf ook deel aan deze taak. De sloot of de gracht (Khandaq) werd op tijd voltooid, enkel 3 dagen voor de aankomst van de vijand in Medina. De Moslims konden slechts 3000 mensen verzamelen om zich te verzetten tegen dit reusachtige leger. Ze kampeerden een paar mijl buiten Madina.

Ondertussen ontmoette de leider van Bani Nuzayr in het geheim sommige Joden die nog in Madina leefden. Hij overtuigde hen om het verdrag te overtreden dat zij met de Moslims hadden gesloten. Zo werden de Moslims blootgesteld aan gevaar binnen Madina en terroriseerden de Joden de vrouwen en kinderen. Toen de Heilige Profeet (s) te weten kwam wat er gebeurde, stuurde hij 500 mannen terug naar de stad om te patrouilleren.

De vijand was verbaasd bij het zien van de gracht, omdat het iets nieuws was voor de Arabieren. Ze probeerden dag en nacht over te kruisen, maar werden telkens door de Moslims geweerd. De vijand begon in hun frustratie stenen en pijlen te werpen naar de moslims. Uiteindelijk slaagden enkelen van Quraish's strijders -inclusief de beroemde Amr bin Abdiwas- in het oversteken van de gracht op een punt waar het niet zo breed was. Amr was één van de beste strijders in heel Arabië. In een slag werd hij beschouwd als gelijk aan 1000 strijders. Hij begon de Moslims uit te dagen om te vechten, maar zijn reputatie maakte hen aan het aarzelen. Drie keer spoorde de Heilige Profeet (s) de Moslims aan om Amr te bestrijden. Elke keer stond alleen Imam Ali (a) op. Uiteindelijk stond de Profeet (s) hem toe om te gaan, en gaf hem zijn eigen zwaard en bond een speciale tulband op zijn hoofd. Terwijl Imam Ali (a) naar het slagveld ging, riep de Profeet (s): "Het gehele geloof gaat het gehele ongelovigheid bestrijden."

Toen Amr te weten kwam wat de identiteit van Imam Ali (a) was, weigerde hij om tegen hem te strijden. Abu Talib was zijn vriend in zijn kindertijd en hij wou niet zijn vriend's zoon doden. Imam Ali (a) vertelde hem niet bezorgd te zijn om zijn dood, omdat als hij stierf hij gezegend zou zijn met een plaats in de hemel terwijl Amr in de hel zou beëindigen.

Hij herinnerde toen Amr eraan dat hij eens had gezegd dat als een tegenstander drie verzoeken indiende, Amr er altijd één van hen zou verlenen. Amr keurde dit goed. Imam Ali nodigde toen Amr om de Islam te accepteren, óf terug te keren naar Mekka, óf van zijn paard af te komen, aangezien Imam Ali (a) te voet was. Amr ging met het laatste verzoek akkoord en kwam neer van zijn paard. Een woeste slag volgde.

Voor een tijd, bedekte zoveel stof beide strijders dat niemand wist wat er gebeurde. Amr zond een moordende slag naar het hoofd van Imam Ali (a). Hoewel Imam Ali (a) het met zijn schild blokkeerde, brak Amr's zwaard en zorgde voor een ernstige wond op zijn hoofd. Imam Ali (a) sloeg toen een slag naar Amr's voeten. Plotseling was de kreet "Allahu Akbar" van Imam Ali (a) te horen, terwijl hij  Amr's hoofd eraf hakte. De dood van Amr schokte de andere strijders die ook de gracht hadden overgestoken en ze vluchtten weg.

De strijd kwam ten einde wegens 3 factoren:
-De Profeet (s) ondertekende een overeenkomst van vrede met enkele stammen die zich hadden verzameld om de Moslims te bestrijden. De vijand werd gedemoraliseerd bij de dood van Amr bin Abdiwad.
-De strenge winter veroorzaakte de dood van de paarden van de vijanden en hun voedsel was ook bijna op.
-Tot slot ging de Profeet (s) naar de plaats waar nu de Moskee van overwinning (Masjid-ul-fath) staat, en bad tot Allah (s.w.t) voor hulp. Een woest onweer woedde wat de tenten van de vijanden ontwortelde, waardoor hun bezittingen alle kanten opvlogen en er chaos ontstond.

De Makkans en Joden vluchtten weg van het slagveld. De slag is bekend als Ahzab (Slag van de stammen) of Khandaq (Slag van de gracht) en de Moslims kwamen zegevierend ondanks hun klein aantal.

De heilige Koran zegt over deze gebeurtenis:
‘O, gij die gelooft, herinnert u Allah's gunst, aan u bewezen, toen er legers tegen u opkwamen en Wij tegen hen een wind zonden en legers die gij niet zaagt. En Allah ziet wat gij doet.’
Surah al-Ahzab, 33:9

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.