Beschrijving van de Islam

Asoel Al Dien

Faroe al Doen

In de naam van Allah de Barmhartige de GenadevolleGebeurtenissen van de heilige maand Muharram

Dag 1: Op deze heeft Allah (swt) de dua van Zakarya geaccepteerd.

Dag 3: Allah (swt) heeft de profeet Yousef (a) vanuit de put gered.

Dag 5: Op deze dag heeft de profeet Mozes met zijn volk de zee overgestoken.

Dag 7: Profeet Mozes heeft Allah (swt) opdeze dag gesproken, daarom heet hij 'kaliem Allah' (diegene wie Allah (swt) gesproken heeft)

Dag 9: Allah (swt) heeft profeet Youns vanuit de buik van de haai gehaald.

Dag 10: Martelaarschap Imam Hussein (a) en zijn familie (zijn broer Imam Abbas, zijn zoon Ali alakber en Abdel allah, Qasem (zoon van Imam Hassan (a)) en nog veel anderen): zoveel mogelijk: "alahuma Sali ala Muhammed waeli mohammed" zeggen. De vijanden van Ahlalbayt en Imam hussein (a) te vervloeken: "alahum Alan dalemien haq mohammed wali mohammed" (vertaling: moge Allah de vijanden van Ahlalbait (a) vervloeken, van heden tot de dag des oordeels)

Dag 19: (In Jaar 61 Hijri) Vijanden van Ahlalbait, het leger van Yazied hebben de vrouwen van Ahlalbait (a) naar Damascus (Syria) meegenomen

Dag 25: (Jaar 94 Na Hijri) Overlijden Imam Sajjad (a), Imam Ali bin Al-Hussain (zoon van Imam Hussein (a))

Hieronder zijn diverse artikelen te lezen over deze maand! 

Klik hier voor de Ziaraat van de Imams

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Op deze pagina vind je alle artikelen over gebeurtenissen voor de maand Jumaada Al Thaany!

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle,

Alle lof zij Allah. Moge Zijn vrede met Mohammed en zijn Ahlalbait zijn.

De maand Rajeb is van start gegaan. Vanaf begin Rajeb tot eind Ramadan moet het leven in het teken staan van aanbidding. Deze drie maanden zijn de belangrijkste maanden binnen de islamitische kalender. Belangrijk omdat jouw levenslot voor het komende jaar bezegeld wordt in Lailat al Kadr in de heilige maand Ramadan.

Zoals voor het sporten altijd een warming up verricht moet worden voor een goede sportprestatie, geldt dit principe ook op het spirituele gebied. De maanden Rajeb en Shaban moeten beschouwd worden als een warming up voor de maand Ramadan. De maand Rajeb staat in het teken van vergiffenis en het tonen van berouw voor de begane zonden. Je hebt twee maanden om bij Allah (swt) vergiffenis te zoeken. Probeer de maand Ramadan in te gaan zonder nog maar een zonde op je geweten te hebben. De beloning die je in de maand Rajeb krijgt kun je niet verkrijgen in de maand Ramadan.

De maand Ramadan is bedoeld om een stap dichterbij volmaaktheid te zetten door het verrichten van goede daden. In de 23ste dag van de maand Ramadan wordt dan je levenslot voor het komend jaar verzegeld.

Profeet Mohammed (s) heeft gezegd: "Rajeb is een bijzondere maand van Allah (swt). Welke ongeëvenaard is in zowel eerbied als waarde door enig andere maand; in deze maand is oorlogvoering verboden. Voorzeker, Rajeb is de maand van Allah, Sha'aban is mijn maand en Ramadan is de maand van mijn Ummah (natie). Wie in Rajeb een dag vast, hem zal de grote beloning van Ridwan (een engel in de hemel) tegemoetkomen. De toorn van Allah zal op grotere afstand worden verwijderd en een deur tot de Hellevuur zal worden gesloten." [Amali Alsodog, p319]

Profeet Mohammed (s) heeft gezegd: "Rajeb is de maand voor vergiffenis van mijn Ummah (natie), dus smeek veel voor vergiffenis. En Allah (swt) is de meest Vergevensgezinde en Genadevolle. Rajeb wordt ook de stromende genoemd, omdat de genade naar de Ummah toestroomt. Dus: zeg zoveel mogelijk: astegfer Allah, wa’as’aleh altoba." [Ketab Alhussain ibn Said]

Imam Ali (a) zei: "Rajeb is een maand in het Paradijs. Een rivier die witter dan yoghurt is en zoeter dan honing. Wie één dag op Rajeb vast, dan zal Allah (swt) hem/haar van deze rivier laten drinken." [Bihar Al-Anwar v90, p37]

Handelingen en gebeden tijdens deze heilige maand:

Algemeen (die de hele maand verricht mogen worden):

1. De profeet (s) zei: Wie tijdens de maand Rajeb het volgende zegt: "astegfer Allah althi-la illa illa hoe’a wahdhoe la-sharieke lah, Wa’atoeb ieleeh 100 x en heeft het met een sadaka afgesloten. Zal Allah (swt) zijn leven uiteindelijk met genade en vergiffenis afsluiten".

2. Smeekbede: duizend keer het volgende zeggen: "astegfer Allah dul jallal wa’alakraam men jamiea aldenoeb wa’al ethaam".

3. Koran lezen: Soera Al-Ikhlaas (zuiverheid van Geloof), duizend keer lezen. En als het vrijdag van Rajeb wordt, dan zal een licht uit de hemel komen die de lezer richting het paradijs aantrekt.

4. Gebeden: 4 reka’at bidden in een vrijdag van Rajeb. Lees in iedere Reka’a 1x soarat Al-Fatihah (het begin van de koran), 7 x soarat al-kursy en vijf keer soerat AL-Aklaas (zuiverheid van geloof). Als je klaar bent, zeg 10 keer: astegfer Allah, althi la illah illa hoe’a wa’asa’aleh altuba.

5. Vasten: zoveel mogelijk dagen vasten. 

6. Iedere nacht van Rajeb twee reka’at bidden: In iedere reka’a : 1 x soerat Al-Fatiha, 3 x soerat Al-kaafiron (De ongelovigen) en 1x soerat Al-Ikhlaas (zuiverheid van Geloof). Als je klaar bent zeg de volgende woorden: "la illah ila Allah, wahdehoe la shareek leh. Leh almoelk, wa leh alhmed. Jehee wa joemiet. Wa hoe hy la yamoet. Bejadeh alghaier. Wahoe ala kel shaie khadier. Wa illeh al masier. Wala hawel wala qua illa bellah".

7. Koranrecitatie, de volgende soara'at, iedere soera 3 x lezen:

- Het Begin (Al-Fatihah)

- De Troonvers (Soarat alkursy)

- De Ongelovigen (Al-kaafiroen)

- Zuiverheid van Geloof (Al-Ikhlaas)

- De Dauw (Al-Falaq)

- De Mensheid (Al-Naas)

Eerste donderdagnacht van de maand Rajeb:

De heilige profeet Mohammed (s) heeft gezegd dat deze gebeden het middel voor vergeving zijn op de eerste nacht in ons graf. "De Allemachtige zal de beloning van dit gebed in de beste, verlichtende en welsprekende vorm sturen." Waarop de geïnformeerden zullen antwoorden: "Mijn Geliefde, ik ben blij dat u verlossing heeft gevonden van beproevingen." Toen hem werd gevraagd: "Wie bent u? Bij God, ik heb nooit iemand mooier gezien dan u. Ik heb geen woorden zoeter gehoord dan die van u. Of geur beter dan die van u." Waarop werd geantwoord: "Ik ben het gebed dat u offerde op de avond van de eerste donderdag (Laylut Al Jum'a) van de maand Rajeb. Ik ben naar u gekomen om een vriend te zijn in deze eenzaamheid, om u te verlossen van de schrik en afkeer. Wees verzekerd dat mijn toevlucht bij u zal zijn tot er op de Hoorn wordt geblazen op de Dag des Oordeels". [Theya Alsalihien]

Handelingen te verrichten op die dag: 

- Vasten

- Het verrichten van een gebed tussen het maghrib en isha gebed:

12 raka (wordt in paren gebeden: 6 keer een 2 rakat gebed zoals het ochtendgebed)

In elke raka moet echter na het reciteren van soerat Al Fatiha, het volgende hoofdstuk worden gelezen: 

- 3 maal soerat al qadr (inna anzalnaho fi laylet al qadr)

- 12 maal soerat al Ikhlaas (qol hoewa Allaho ahad)

Na het gebed (dus nadat je alle 12 raka hebt gebeden) reciteer het volgende: 

- Reciteer 70x:

اللهم صل على محمد النبي الامي و على اله

Allahumma s’ale a’laa muh’ammadin nabiyyil ummi wa a’laa aaleh.

O Allah stuur zegeningen op Mohammed, de Ummi profeet, en op zijn familie.

- Ga in sujud en reciteer 70x:

سبوح قدوس رب الملائكة و الروح

subbuh’un quddoos rabbul malaaaekate war-rooh’

Heilige en meest Heilig is de Heer van de engelen en geesten.

- Zit rechtop en reciteer 70x:

رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انك انت العلي الاعظم 

rabbighfir war-ham watajaawaz a’mma ta’lamo innaka antal a’liyyul a’zam.

O Heer! Vergeef en wees barmhartig en toegeef over hetgeen U goed kent, U bent verheven en machtig.

- Ga in sujud en reciteer nogmaals 70x: 

سبوح قدوس رب الملائكة و الروح

subbooh’un quddoos rabbul malaaekate war-rooh’.

Heilige en meest Heilig is de Heer van de engelen en geesten.

Specifieke handelingen en gebeden van iedere dag in Rajeb:

- 1e nacht: een heel heilige nacht. De volgende handelingen zijn heel gewenst: 

1- Ghusl (Grote wassing)

2- Het reciteren van zeyaret Imam Hussain (a)

3- Het verrichten van 20 raka (in paren!) na het maghreb gebed, waarin het volgende wordt gereciteerd:

- Hoofdstuk al-Fatiha

- Hoofdstuk al-Ikhlas (qol howa Allah ahad)

Met 20 raka in paren wordt bedoeld: 2x raka (zoals ochtendgebed) en dan de tasleem. Zonder het gebed te eindigen met 3x Allahu Akbar sta je op en zeg je Allahu Akbar en daarna begin je de volgende twee rakat weer.

Meer info over wat de "tasleem" is of hoe je het ochtendgebed doet vind je hier:

http://ahlalbait.nl/index.php/handelingen/266-hoe-bid-ik

5- Het verrichten van 2 rak'at na het Isha gebed, waarin het volgende wordt gereciteerd:

1e raka: 

- Hoofdstuk al-Fatiha

- Hoofdstuk al-Sharh (allem nashrah leke sadrak) 

- 3 maal hoofdstuk al-Ikhlas (qol howa Allah ahad)

2e raka:

- Hoofdstuk al-Fatiha

- Hoofdstuk al-Sharh (allem nashrah leke sadrak) 

- Hoofdstuk al-Ikhlas (qol howa Allah ahad) 

- Hoofstuk al-Nas (qol a'oethoe be rab al-nas) 

- Hoofdstuk al-Falaq (qol a'oethoe be rab al-falaq)

Na het verrichten van het gebed het volgende reciteren:

- 30 maal: La illaha illa Allah (Er is geen god dan Allah) 

- 30 maal: Allahuma sali ala Mohammed we ale Mohammed (Oh Allah zend u zegeningen op Mohammed en de familie van Mohammed)

- 1de dag van Rajeb:

Vasten

Grote rituele wassing

Ziaret Imam Al-Hussain (a). 

- 2de nacht van Rajeb:

Een extra gebed van 10 rakat (in paren! Dus 5x zoals het ochtendgebed) waarin het volgende wordt gereciteerd:

- Hoofdstuk Al-Fatiha
- Hoofdstuk Al-Kafiroen (qol ya ayoha alkafiroen)

- 2de dag van Rajeb:

Geboorte Imam Ali Al Hadi (a)

- 3de nacht van Rajeb:

Een extra gebed van 10 rakat (in paren! Dus 5x zoals het ochtendgebed) waarin het volgende wordt gereciteerd:

- Hoofdstuk Al-Fatiha
- Hoofdstuk Al-Nasr (itha ja'a nasr Allahi we alfath) 

- 4de nacht van Rajeb:

Een extra gebed van 100 raka (in paren dus 50x het ochtendgebed) waarin het volgende wordt gereciteerd:

- Hoofdstuk Al-Fatiha

- Soerat al-Falaq (qol a’oethoe be rab el falaq)

- 5de nacht van Rajeb:

Een extra gebed van 6 rak’at (in paren dus 3x zoals het ochtendgebed) waarin het volgende wordt gereciteerd:

- Hoofdstuk Al-Fatiha

- 25 maal hoofdstuk al-Ikhlas (qol howa Allah ahad)

- 10de dag van Rajeb: Geboorte van Imam Jawad (a).

Ziaret Imam Jawad (a).

- 13de nacht van Rajeb:

Een extra gebed van 2 rakat zoals het ochtend gebed verricht wordt.

In elke raka moet echter de volgende hoofdstukken worden gereciteerd: soerat al fatiha, soerat Yaseen en soerat al mulk.

- 13de dag van Rajeb: het is de 1e der witte dagen van Rajeb en de geboorte van Imam Ali (a).

Vasten

Het bidden van een extra gebed van 12 rakat zoals beschreven voor de eerste donderdag van Rajeb. Zie boven. 

Ziaret Imam Ali (a)

- 14de nacht van Rajeb: 

Een extra gebed van 4 rakat: 2x een 2 raka gebed zoals het ochtend gebed verricht wordt. 

In elke raka moet echter de volgende hoofdstukken worden gereciteerd: soerat al fatiha, soerat Yaseen en soerat al mulk.

- 14de dag van Rajeb: 2e witte dag van Rajeb

Vasten

- 15de nacht van Rajeb: Heilige nacht

Een extra gebed van 4 rakat: 2x een 2 raka gebed zoals het ochtend gebed verricht wordt. 

In elke raka moet echter de volgende hoofdstukken worden gereciteerd: soerat Al Fatiha, soerat Yaseen en soerat Al Mulk.

Vasten

Grote wassing

Ziaret Imam Al-Hussain (a). 

- 15e dag van Rajeb

Vasten

Ziaret Imam Al-Hussain (a). 

- 27e nacht van Rajeb: het profeetschap van ons profeet Mohammed (s), zeer heilige nacht.

Salaat: twaalf reka’at na de asha gebed

Ziaret Profeet Mohammed (s). 

Ziaret Imam Ali (a). 

- 27e dag van Rajeb: Dag van het profeetschap van profeet Mohammed (s), volgende handelingen en gebeden zijn gewenst:

Vasten

Grote rituele wassing

Salawaat herhalen: "Sali ala mohammed wa’ali mohammed"

Ziaret Profeet Mohammed (s). 

Ziaret Imam Ali (a). 

- Laatste dag van Rajeb: Ook een zeer heilige dag.

Grote rituele wassing

Vasten

© Copyright Ahlalbait Jongeren

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Alle lof zij Allah. Moge Zijn vrede met Mohammed en zijn Ahlalbait zijn.

Sha'baan, het is een andere kans voor het leven voor diegene die de weg van Allah (swt) volgt. Daarom heeft deze maand een heel bijzondere waarde. De profeet (s) roept bij het zien van de maan van Sha'baan: "Geachte bewoners van Yathreb, ik ben de boodschapper van Allah (swt) die voor jullie gestuurd is. Sha'baan is mijn maand, wie mij helpt in mijn maand, zal Allah (swt) hem vergiffenis schenken".

Het is genoeg waarde dat deze maand, de maand is van der beste schepselen en de meester der boodschappers Mohammed (s).

Profeet (s) zei: "Sha'baan is mijn maand en Ramadan is de maand van Allah (swt). Wie een dag van mijn maand gevast heeft, krijgt mijn Shafa'a (genade) in de dag des oordeels en wie twee dagen gevast heeft, krijgt Allah's (swt) vergiffenis".

Imam Ali (a) heeft ook gezegd: "Nadat ik de oproep van de profeet (s) over Sha’baan gehoord heb, heb ik geen enkele Sha’baan voorbij laten gaan zonder gevast te hebben. Ik zal geen dag van mijn leven verspillen en geen dagen van Sha’baan missen Insha’Allah."

Andere overlevering van de profeet (s): "Sha'baan is mijn maand, dus vast deze maand voor de liefde van Jullie profeet (s), om dichter bij GOD te komen".

Imam al-Sajjad (a) zei: "Ik zweer op jullie aanwezigheid hier bij mij, dat ik ooit mijn vader Imam Hussain (a) hoorde zeggen: ik hoorde prins der gelovigen Imam Ali (a) zeggen: wie Sha'baan gevast heeft, met vol liefde voor de profeet en om dichter bij Allah (swt) te komen, Allah (swt) zal van hem houden en zijn plaats zal straks het paradijs zijn".

Bekijk hier de video van Sha'baan

Dua's:

Dua Kumayl - ondertiteld

Dua's van de week - ondertiteld

Dua van het smeken (Tawassul) - ondertiteld

Dua van de hemel (alsamaat) - ondertiteld

Dua van het loven van God (Yastasheer) - ondertiteld

Zia'raat van Imams (a)

Ziaraat de profeet Mohammed (s)

Ziarat Imam Ali (a)-ondertiteld

Ziarat Fatima Alzahra (a)

Ziarat Warith (Imam Hussain (a)) - ondertiteld

Ziarat Imam Mahdi (a) - ondertiteld

Andere Ziaraat, klik hier

Algemeen Handelingen: Iedere dag van Sha'baan kunnen de volgende handelingen uitgevoerd worden:

- Astegfaar: 70 X het volgende zeggen: "Astegfer Allah wa’asa’aleh altuba”

- Astegfaar: 70 X het volgende zeggen: "Astegfer Allah Al-ladie la illah illa hoea Alrahmaan Alrahiem alhai alkaium, wa’atub ielieh".

- Sadaka uitgeven

Specifieke handelingen en gebeden van iedere dag in Sha'baan

1e dag van Sha'baan

- Vasten: er wordt ook wel gezegd dat de deuren van de Hemel open zullen zijn in deze dag.

3e dag van Sha'baan: het is een heilige dag: Geboortedag van Imam Hussain (a)

- Vasten

- Bedankingsgebed (ook wel salaat shuker genoemd)

- Ziaret Imam Hussain (a)

13e  dag van Sha'baan het is de 1e dag van de witte dagen

- Vasten

- Extra gebeden en Istegfaar (vergiffenis vragen)

14e dag van Sha'baan: 2e witte dag van Sha'baan

- Vasten

- Extra gebeden en Istegfaar (vergiffenis vragen)

15e nacht van Sha'baan: Heilige nacht waarin je veel zegeningen en vergiffenis van Allah kunt krijgen.Aanbevolen handelingen tijdens deze nacht:

1. Reciteer 100 keer het volgende: Subh'aanallah Walh'amdu Lillah Wa-Laa Ilaaha Illallah Ho Wal Allahu Akbar (سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلا إلهَ إلاَّ اللّه وَاللّهُ أَكْبَرُ )

2. Verricht de Ghusl (grote wassing), met de gedachte van het wegwassen van je zondes en de gedachte dat je je laatste Ghusl aan het verrichten bent.

3. Reciteer 100 keer Astaghfirullah

4. Reciteer de ziraat (bezoeksgroet) van Imam Hussain (a) en de speciale ziaraat van Imam Hussain voor 1 Shabaan.

Als een korte begroeting, kan men naar het terras/verhoogde plek gaan. Om vervolgens links, rechts en naar de hemel te kijken en het volgende smeekgebed te reciteren:

Assalamu Alalika Ya Aba Abdillah Assalamu alaikum wa rahmatullah e wabarakatoh
(السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته)

Vrede zij met u, O Aba-`Abdullah! Vrede en Allah's genade en zegeningen zij met u.

5. Lees dua Komail (link) voor het zoeken naar vergiffenis

15e dag van Sha'baan: Geboorte van Imam Mahdi (a)

- Ziaret Imam Mahdi (a)

Laatste drie dagen van deze maand:

- Vasten: wie de laatste drie dagen van Sha'baan vast, telt het als het vasten van twee maanden achter elkaar.© Copyright Ahlalbait Jongeren

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

In een jaar, drie dagen voordat de maand Shabaan afgelopen zou zijn, vroeg profeet Mohammed (s) aan Bilal om alle mensen bijeen te roepen. Nadat alle bewoners van de stad zich verzameld hadden, ging profeet op de spreekstoel zitten en heeft Allah bedankt, en vervolgens zei hij: “de maand Ramadan komt eraan. Het is de meester der maanden en het heeft een nacht die Laylatul Qadr wordt genoemd. De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. Hierin zijn de deuren van de Hel gesloten en de deuren van het Paradijs open”.

Alle informatie betreft de regels van de maand Ramadan:

Wanneer begint de maand Ramadan?

Informatie over gebedstijden

Basisregels voor de maand Ramadan

Waarom een geleerde volgen?

Uitgebreide informatie betreft gebedstijden

Interessante artikelen over de maand Ramadan vind je in de lijst hieronder.

“Ik zoek mijn toevlucht bij Uw vriendelijkste beschikking, Oh Heer, opdat niet de dageraad van deze nacht aanbreekt, of de maand van Ramadan tot een eind komt, en ik nog steeds een aangeklaagde (niet vergeven) zondaar ben, blootgesteld om gestraft te worden, op de Dag dat ik voor U zal verschijnen....”

Imam Sadiq (a) laat ons weten dat: “Tijdens Laylatul Qadr, dalen de engelen, de geest, en de vertrouwde klerken allen neer naar de lagere hemels en schrijven neer wat God ook maar bepaalt dat jaar, en als God iets wenst te bevorderen, of uit te stellen, of eraan toe te voegen, draagt Hij de engel op het uit te wissen en te vervangen met wat Hij bepaalt.”

Imam Jafar Al-Sadiq (a) citeert de Heilige Profeet, vrede zij met hem en zijn familie, toen hij zei: “De Boeken van Abraham werden geopenbaard in de eerste nacht van de maand van Ramadan; de Torah werd geopenbaard in de zesde nacht van de maand van Ramadan; het Gospel werd geopenbaard in de dertiende nacht van de maand Ramadan . . ., en de Heilige Koran in de drie-en-twintigste van de maand van Ramadan.”

Gewenste handelingen tijdens de maand Ramadan:

Voor de ziarat en dua's, zie Praktijk en het leven!

Handelingen die gewenst zijn elke dag van de maand Ramadan:

- Stuur zegeningen naar de Profeet Mohammed (s) en zijn familie: Allahuma Salli Ale Mohammed wa ale Mohammed اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

- Het reciteren van Dua Al Iftitah (het liefst na de iftar)

- Klik hier voor de dagelijkse smeekbeden van de maand Ramadan

Dua Allahumma Hadha Shahr Ramadan

Dua Allahumma inni aduka

Dua Joushan Al Kabir

Nacht vóór de eerste dag van de maand Ramadan:

- De intentie hebben om te vasten voor de eerste dag van Ramadan

- Ritueel grote wassing

- Beginnen met het lezen van de Koran

Dua Joushan Al Kabir

Ziaret Imam Hussain (a)

- Een twee ruka gebed (zoals het ochtendgebed) en reciteer in elk gebed: Sura Al Fatiha [1] en Sura Al Anaam [6]

6de dag van Ramadan:

Op deze dag is de Torah neergezonden op de profeet Mozus (a) en op deze dag jaar 1200 na Hijra is onze Imam Musa Al-Reda officieel imam geworden op de moslims. Het is een heilige dag en hierbij wordt de blijdschap binnen de moslimgemeenschap gebracht. Het is aan te raden om God in deze dag veel te bedanken, omdat hij zijn naam heeft laten tonen via Ahlalbait(a).

10de dag van Ramadan:

Het jaar 10 vóór hijra, overleed de moeder der Gelovigen Khadija (a).

12de dag van Ramadan:

Op deze dag is de Bijbel neer gezonden op de profeet Jezus (a).

Nacht vóór de 13de dag van Ramadan:

De eerste nacht van de witte nachten:

- Ritueel grote was

- Vier Reka’at bidden. Bij elk reka’at de volgende soeras lezen; Het Begin van de koran (Al-Fatihah) één keer lezen en de  Zuiverheid van Geloof (Al-Ikhlaas) 25 keer lezen.

Nacht vóór de 14de dag van Ramadan:

- Vier Reka’at bidden. Bij elk reka’at de volgende soeras lezen; Het Begin (Al-Fatihah) één keer lezen en de  Zuiverheid van Geloof (Al-Ikhlaas) 25 keer.

Dua al Mujeer

De nacht vóór de 15de dag van Ramadan:

- Ritueel grote was

- Ziaret Al-Hussein (a)

- Bidden, 100 Rika’at. Elke twee Reka'at apart. Bij iedere reka’a de volgende soera lezen; Het Begin (Al-Fatihah) één keer en de Zuiverheid van Geloof (Al-Ikhlaas) 10 keer.

- Dua al Mujeer

15de dag van Ramadan:

Het is de geboorte dag van Imam Hassan (a) jaar 2 na Hijra. Het is aan te raden om God te bedanken voor het laten verschijnen van zijn imam op aarde, imam Ali (a)

- Sadaka geven

- "Alhamdoellah" zoveel mogelijk zeggen

- In de nacht: Dua al Mujeer

Nacht vóór de 17de dag van Ramadan:

Het is de nacht van de strijd van Badrr tegen de ongelovigen. Allah heeft toen Engelen neer laten zenden om de moslims te helpen met hun strijd.

- Veel gebedjes verrichten

- Allah veel bedanken voor het laten verschijnen van de waarheid en de leugens af te dwingen

- Sadaka geven

Deze nacht, de nacht van veldslag van Badr was een koude droge nacht. De profeet (s) heeft zijn mannen gevraagd wie van hen water van de put kan halen. Niemand gaf antwoord.

Imam Ali (a) is gelijk opgestaan om water te gaan halen. Echter, de put was diep en er was geen emmer om water naar boven te hijsen. Daarom keerde hij terug. In zijn terugweg heeft het hard gewaaid. Hij ging op de grond zitten, totdat het weer rustig werd. Na een paar stappen verder, heeft het weer hard gewaaid. Hij ging weer op de grond zitten. Daarna en voor de derde keer, heeft het weer hard gewaaid. Hij ging op de grond zitten, totdat het weer rustig werd.

Toen hij bij de profeet aankwam, vroeg de profeet (s) hem: "Oh, aba Hassan (vader van Hassan), waarom heeft het lang geduurd tot je weer terugkeerde." Imam Ali (a) zei: "Ik ben drie keer harde wind tegen gekomen."

Profeet: "Weet je wat dat was Ali, de eerste was Jabrael (engel) en 1000 andere engelen die jou salaam kwamen zeggen. De tweede was Mikaiel (engel) en 1000 andere engelen om jou ook salaam te zeggen, en de laatste was Asrafiel (engel) en 1000 andere engelen. Die kwamen allemaal om ons te steunen."

"Alahume Sali Alla mohammed wa’ali Mohammed"

Nacht vóór de 19de dag van Ramadan:

1ste nacht van Qader. De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.

Klik hier voor uitgebreide artikel over Laylut Al Qadr

- Vraag Allah om vergiffenis (zoveel als je maar kan)

- Ziarat Imam Hussein (a).

- Veel gebeden verrichten (maakt niet uit welke soara je maar leest)

20ste dag van Ramadan:

8 jaar na hijra is de opening van Mekka. Het is een islamitische overwinning. Het is een feestelijke dag in de islam. Het is aan te raden om Allah te danken voor zijn geschenken.

Nacht vóór de 21ste dag van Ramadan:

Martelaarschap Imam Ali (a), op de nacht van vrijdag, jaar 40 na hijra. Daarna heeft Imam Hassan (a) zijn preek gehouden over hoe zijn vader vermoord is. Het is een heel treurige nacht, het verdriet van Ahlalbait keert terug.

Klik hier voor uitgebreide artikel over Laylut Al Qadr

- Zoveel als mogelijk Salawaat herhalen: "Allahuma sali ala Mohammed wali mohammed"

- Ziarat Imam Ali (a).  

In deze dag ook, is Jezus (de zoon van maria (a)) opgestegen naar de Allah (swt).

Nacht vóór de 23ste dag van Ramadan:

2de nacht van Qader. De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.

Klik hier voor uitgebreide artikel over Laylut Al Qadr

- Allah om vergiffenis vragen (zoveel als mogelijk)

- Zoveel als mogelijk Salawaat herhalen: "Allahuma sali ala Mohammed wali mohammed"

- Ziarat Imam Hussein (a)  

- Veel gebeden verrichten (maakt niet uit welke soara je maar leest)

- Koran lezen: Koran 29 (de spin) en 30 de romeinen (Ar-Roem)

27ste nacht van Ramadan:

- Ritueel grote was

Laatste nacht van Ramadan:

- Veel gebededen verrichten en Koran aflezen.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Artikelen van de maand Shawaal

Het is de elfde maand van de maankalender (ofwel de hijri kalender) en het is de maand die vooraf gaat aan de Haija maand. In thoel Qiedah gaan de moslims zich meestal voorbereiden voor de Haij, om in Thoel Hija de Haj te verrichten.

Thoel Qiedah is de 1ste haram maand van de vier maanden die in de Koran vermeld staan.

 

De gedachte daarachter is dat gedurende deze haraam maanden niet gevochten mag worden. De haraam maanden zijn vier: Dhul Qa'dah, Dhul Hija, Moharem en Rajeb.

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

In de gezegende maand Dhul Hidja, deden de vrome metgezellen van de Heilige Profeet (s) en hun volgelingen aan vele daden van aanbidding. De eerste tien dagen van deze maand worden ''de vastgestelde dagen'' in de Heilige Koran genoemd. 

Dit is een indicatie van de volgende vers [22/28]: Opdat zij van hun voordeel getuigenis afleggen en de naam van Allah uitspreken gedurende de vastgestelde dagen over het vee waarvan Hij hen heeft voorzien. Eet dan daarvan en spijzigt de behoeftigen in nood

Over deze zeer eervolle dagen, is er gemeld dat de Profeet(s) heeft gezegd dat er niets meer de voorkeur heeft voor de Almachtige Allah dan het uitvoeren van de opgegeven daden van aanbidding tijdens deze tien dagen.

(1) Ten eerste: Het is aanbevolen om te vasten op de eerste negen dagen van Dhul Hidja, dit staat namelijk gelijk aan het vasten van iemands hele leven.

(2) Ten tweede: Bij elk van deze tien nachten is het aangeraden om een twee rukaa gebed te bidden tussen de verplichte Maghrab en Ishaa gebeden en bij elke rukaa het volgende te lezen: één keer Surah al-fatiha en één keer Surah al-Tawheed en het volgende vers [7/142]: 

''En Wij beloofden Mozes (een periode van) dertig dagen en Wij vervolmaakten deze met tien (dagen), zo werd de afgesproken termijn met zijn Heer vervolmaakt: veertig nachten. En Mozes zei tot zijn broer Haroen: "Vervang mij bij mijn volk, en verbeter en volg niet het pad van de verderfzaaiers."

De beloning van het uitvoeren van dit gebed staat gelijk aan de beloning van degenen die deelnemen aan de Hajj.

(3) Ten derde: het is aanbevolen om het volgende gebed/dua te verrichten, dat overleverd is door  Imam Jafar Al Sadiq (a), na de verplichte Fajr en Maghreb gebeden vanaf de eerste dag van Dhul Hidja tot aan de vooravond van de Arafat nacht, de negende van Dhul Hidja: Klik hier.

(4) Ten vierde: Het is aanbevolen om de volgende vijf gebeden/dua’s op de eerste tien dagen van Dhul Hidja te zeggen: Engel Gabbriel heeft deze vijf gebden als geschenk van de Allemachtige Allah overgebracht naar de Profeet Jezus (a) en hem de opdracht gegeven om ze de eerste tien dagen van Dhul Hidja op te zeggen: klik hier. 

(5) Ten vijfde: Het is aanbevolen om de volgende lofprijzing te reciteren, die overlevert is door ,Amir ul-Momineen, Imam Ali (a), op de eerste tien dagen van Dhul Hijjah. Een uitstekende beloning is geschreven voor het reciteren hiervan, die bij voorkeur tien keer per dag moet worden herhaald: 

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ عَدَدَ ٱلَّلَيَالِي وَٱلدُّهُورِ

Er is geen God naast Allah, zoveel als aantal nachten en tijdperken

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ عَدَدَ امْوَاجِ ٱلْبُحُورِ

Er is geen God naast Allah, zoveel als de golven van de oceanen

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَرَحْمَتُهُ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Er is geen God naast Allah, en Zijn genade is beter dan wat zij vergaren.

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ عَدَدَ ٱلشَّوْكِ وَٱلشَّجَرِ

Er is geen God dan Allah, zoveel als de doornen en bomen.

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ عَدَدَ ٱلشَّعْرِ وَٱلْوَبَرِ

Er is geen God dan Allah, zoveel als de haren en palen.

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ عَدَدَ ٱلْحَجَرِ وَٱلْمَدَرِ

Er is geen God dan Allah, zoveel als de stenen en leem.

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ عَدَدَ لَمْحِ ٱلْعُيُونِ

Er is geen God als Allah, zoveel als het zicht van de ogen.

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ فِي ٱللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ

Er is geen god dan Allah, in de nacht, wanneer het verdwijnt en in de ochtend wanneer het helder wordt.

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ عَدَدَ ٱلرِّيَاحِ فِي ٱلْبَرَارِي وَٱلصُّخُورِ

Er is geen God dan Allah, zoveel als de wind in landen en de rotsen.

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْيَوْمِ إِلَىٰ يَوْمِ يُنْفَخُ فِىٰ ٱلصُّورِ

Er is geen God dan Allah, vanaf deze dag tot de dag waarop de trombone zal worden geblazen (dag des oordeels).

De 9e dag van Dhul Hidja wordt de dag van Arafat genoemd. Deze heeft een aantal speciale daden en smeekbedes. De speciale pagina vind je hier onder of klik hier.

De laatste dag van Dhul Hidja is de laatste dag in de Arabische kalender. Volgens sommige overleveringen die genoemd zijn door Sayyid Ibn Tawus Al Hilli in zijn boek Iqbal al-A'mal, is het aangeraden om een twee rukaa gebed te verrichten en Soerah al Fatiha 1 keer, Soerah al-Tawheed en Ayatul Kursi 10 keer te herhalen. Na dit, is het aangeraden om de volgende smeekgebed te reciteren: Klik hier om naar de smeekgebeden pagina voor deze maand te gaan.

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle  

Wie zijn de Ahlalbait (a)?

Volgens de meeste authentieke overleveringen uit zowel Soennitische als Sjiitische boeken, zijn de Ahlalbait (familieleden) van de Profeet (s) een van de twee meest waardevolle symbolen van de Islam na het verlies/overlijden van de Profeet (s).

Er zijn verschillende overleveringen in Soennitische en Sjiitische waarin te lezen staat dat de Profeet (s) de moslims herinnert om zich vast te klampen aan twee belangrijke, waardevolle dingen (al-Thaqalain). Dit zijn de Koran en de Ahlalbait (a). Wie zich na het overlijden van de Profeet (s) vastklampt aan deze twee dingen zal nooit van het juiste pad afdwalen.

De Profeet (s) heeft ons ook geïnformeerd dat deze twee belangrijke dingen onafscheidelijk van elkaar zijn en dat ze tot op de Dag des Oordeels met elkaar in overeenstemming zullen zijn. 

Dit vereist van ons dat als wij de interpretatie van de Koran en de Sunnah van de Profeet (s) willen begrijpen, dat wij dan moeten kijken naar de personen die in overeenstemming zijn met de Koran en de Sunnah van de Profeet (s), namelijk de Ahlalbait (a).

Volgens de Shiieten vallen alleen de volgende personen onder de Ahlalbait (a):

• Fatima al-Zahra (a),

• Imam Ali al-Murtada (a),

• Imam Hassan al-Mujtaba (a),

• Imam Hussein al-Shahid (a),

• Negen nakomelingen van  Imam Hussein al-Shaheed (a). Samen met de Profeet (s) zijn dit veertien individuen.  

Het is vanzelfsprekend dat in de tijd van Profeet (s) vijf (inclusief de Profeet (s)) van deze personen aanwezig waren en dat de anderen nog geboren moesten worden. 

De Shiieten zijn verder van mening dat deze 14 individuen onfeilbaar zijn en daarom gevolgd moeten worden naast de Koran. Dit zijn de mensen die alle kennis hebben over de interpretatie van de verzen uit de Koran. 

Klik hier om het uitgebreide artikel te lezen over de Ahlalbait met bewijzen uit overleveringsboeken en de heilige Koran

Aan de rechterkant zijn de biografieen te lezen van alle onfeilbaren. 

In de lijst hieronder zijn vele artikelen specifiek over de Ahlalbait te lezen!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Hier vind je alle artikelen betreft de Fiqh 

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle

Opmerking: een lijst met de vertaling van de Arabische woorden is hier te vinden.

De Fiqh (geloofsleer) is een belangrijk onderdeel van het geloof. Bij 'Leer de Fiqh' wordt in elk artikel een onderwerp betreft de Fiqh besproken tussen een vader en een zoon die zojuist de pubertijd heeft bereikt. Hij wil graag meer leren over het geloof en specifiek betreft de Fiqh-regels. Daarom stelt hij aan zijn vader verschillende vragen over verschillende Fiqh gerelateerde onderwerpen. De gesprekken gaan in een dialoogvorm zodat het leuk en gemakkelijk is voor de lezer en de antwoorden snel gevonden kunnen worden op specifieke vragen. Alle regels zijn in principe gebaseerd op de regels van Groot Ayatollah Sayed Al Sistani. De meeste regels gelden echter ook voor alle andere geleerden, dit zijn namelijk basisonderwerpen. Mocht je het zeker willen weten dan kun je ons een email sturen of je kunt op de website van jouw geleerde kijken.  

In deze categorie worden vragen beantwoord die wij binnen krijgen van jongeren. Staat jouw vraag hier niet tussen? Stuur ons dan een mailtje: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.